Privacybeleid Matchcare

 

Matchcare  ziet  het  als  haar  verantwoordelijkheid  om  uw  privacy  te  beschermen.  In  deze  verklaring  wordt  het privacybeleid  van  Matchcare  toegelicht.  Door  gebruik  te  maken  van  of  mee  te  werken  aan  onze  dienstverlening accepteert  u  dit  privacybeleid  en  geeft  u  Matchcare  toestemming  uw  persoonsgegevens  te  gebruiken  voor  haar dienstverlening.

 

1.   Over Matchcare

Matchcare  is  een  adviesbureau  met  verschillende  takken  van  (online)  HR  dienstverlening,  waaronder personal  development, outplacement en loopbaanontwikkeling.  Een  meer  uitgebreide  omschrijving  van  de dienstverlening van Matchcare treft u aan op www.Matchcare.nl.

 

2.  Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat Matchcare verschillende gegevens van u op:

2.1 Persoonsgegevens

NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, mailadres

De persoonsgegevens zijn nodig om unieke gebruikers aan te kunnen maken. De  bewaartermijn  voor  deze  gegevens  is  twee  jaar.  Een  dergelijke  termijn  is  noodzakelijk  voor  het

maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun  rapport  zijn  kwijtgeraakt. 

2.2 Antwoorden op vragenlijsten

Alle antwoorden op vragenlijsten worden, met vermelding van  het tijdstip waarop is geantwoord, opgeslagen. Deze data worden door Matchcare gebruikt om de voortgang  bij de verschillende vragenlijsten bij te houden alsmede om  op  een  later  tijdstip  de  scores  te  berekenen.

2.3 Antwoorden op vragenlijsten van derden

Bij de LoopbaanVerkenner, het instrument dat inzetbaar is via een van de platformen van Matchcare, wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten van adviesbureaus SHL of LTP of NOA. Ten aanzien van de informatie die door hun verzameld wordt gelden hun respectievelijke aanvullende privacyverklaringen.

 

3.  Servers

Uw gegevens worden opgeslagen op de eigen servers van Matchcare. De gegevens zijn hierdoor niet toegankelijk voor derden.

 

4.  Bewaartermijn dossier

Na  beëindiging  van  de  werkzaamheden  bewaart  Matchcare  uw  dossier  twee  jaar.  Na  twee  jaar  zullen  uw persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg  dat uw rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat.

 

5.  Beveiliging van uw dossier

Uw dossier wordt op zodanige wijze bewaard door Matchcare, dat zonder de toestemming van uw adviseur niemand toegang tot uw dossier heeft. Op deze manier blijft de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewaard.

 

6.  Geheimhouding

Matchcare en haar medewerkers zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden,  mits  dit  gegevens  van  vertrouwelijke aard  zijn.  Onder  de  geheimhouding  valt  ook  het professionele  oordeel  over  u  van  de  adviseur.  Deze  geheimhouding  blijft  ook  na  het  beëindigen  van  de werkzaamheden bestaan.

 

7.  Verstrekking gegevens aan derden

Slechts  indien  u  Matchcare  daarvoor  toestemming  geeft,  zal  worden  overgegaan  tot  het  delen  van  uw persoonsgegevens met derden, niet zijnde uw werkgever.

U  heeft  het  recht  om  verstrekking  van  uw  rapportage,  aan  uw  werkgever,  te  blokkeren.  Blokkeren  is  niet mogelijk, indien er sprake is van een wettelijke regeling, waaruit blijkt dat de rapportage toch verstrekt dient te worden. In dit geval wordt u door Matchcare in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen uw rapportage op te stellen. Uw bezwaren zullen gelijktijdig worden verstuurd met uw rapportage.

 

8.  Beveiliging van persoonsgegevens

Matchcare draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of  enige  vorm  van  onrechtmatige  verwerking.  Matchcare  spant  zich  er  voor  in  onnodige  verzameling  en  verdere verwerking  van  uw  persoonsgegevens  zoveel  mogelijk  te  voorkomen.  Matchcare  laat  periodiek  een  derde gespecialiseerde  externe  partij  een  audit  uitvoeren op  de  werking  van  ons  beveiligingsbeleid  en  procedures.

Tevens  wordt  minimaal  tweemaal  per  jaar  een  penetratietest  uitgevoerd  door  een  gerenommeerde  instantie. Hierbij wordt de software van Matchcare getest op kwetsbaarheden.

 

9.  Cookies

Voor de commerciële sites wordt door Matchcare gebruik gemaakt van Google Analytics, echter deze informatie wordt uitsluitend  gebruikt  om  rapporten  over  de  website-activiteit  op  te  stellen  ten  aanzien  van  het  gebruik van  de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden.

Matchcare maakt voor de online instrumenten geen gebruik  van tracking cookies en slaat slechts de sessie ID, taal van de browser en de ID van de tests die gemaakt worden op.

 

10.  Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Het is mogelijk om de door Matchcare verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

De adviseur zal u een inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, wanneer u hier om verzoekt. Daarnaast zal  de  adviseur  de  gegevens  in  uw  dossier  corrigeren,  indien  u  kunt  aantonen  dat  deze:  a)  onjuist  zijn,  b)onvolledig zijn of c) niet ter zake doen voor de doelstelling van het dossier. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van uw dossier, dan is Matchcare verplicht om tot daadwerkelijke vernietiging hiervan over te gaan.  Voordat  Matchcare  overgaat  tot  bovenstaande  handelingen,  dient  u  eerst  contact  op  te  nemen  met  Matchcare.  Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

Matchcare-medewerkers zijn gehouden aan gedragsregels zoals opgesteld door NIP, Noloc en eigen regels in het kader van de ISO certificering van Matchcare

Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Matchcare, kunt u contact opnemen via info@Matchcare.nl of (030-6029400).

 

Matchcare:  Edisonbaan 14E, 3439 MN Nieuwegein, Postbus 732, 3430 AS Nieuwegein,

Tel: 030-6029400; www.matchcare.nl, servicedesk@matchcare.nl

temp content

even geduld a.u.b.